Rezervācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Rezervācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir attiecināmi tikai uz www.usmasmeki.lv  piedāvājumu rezervācijas veikšanu.

 1. „Atpūtas komplekss Usmas Meķi (AK)” ir SIA Rendas Uplejas, reģistrācijas numurs 41201006267, juridiskā adrese: Rendas pag., Kuldīgas nov. “Uplejas”, tālrunis +371 29166276, epasts: info@usmasmeki.lv, noma@usmasmeki.lv .
 2. “Klients” ir pakalpojuma ņemējs, kurš ir veicis rezervāciju www.usmasmeki.lv un samaksājis drošības maksu par sev izvēlēto pakalpojumu.
 3. Veicot rezervāciju interneta vietnē www.usmasmeki.lv , klients samaksā drošības maksu 50% apmērā no izvēlētā pakalpojuma summas, kura ir drošības maksa par pakalpojuma rezervāciju.
 4. Visi līgumi interneta vietnē www.usmasmeki.lv tiek noslēgti elektroniskā formā. Līgumam piemēro Latvijas Republikas likumus un noteikumiem.
 5. Līgums par Pakalpojumu iegādi ir noslēgts, kad AK ir saņēmis drošības samaksu no Klienta par izvēlēto pakalpojumu.
 6. Pēc līguma noslēgšanas Klientam uz elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīts Paziņojums, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu. Pirms pirkuma veikšanas interneta vietnē www.usmasmeki.lv Klientam tiek sniegta izsmeļoša informācija par Pakalpojuma galvenajām īpašībām, cenu, Pakalpojuma lietošanas kārtību, maksāšanas kārtību, iekšējiem kārtības noteikumiem. Paziņojums ir pierādījums par noslēgtu līgumu un tiesībām izmantot Pakalpojumu. 
 7. Paziņojuma par līguma noslēgšanu, ja tajā nav noteikts konkrēts Pakalpojuma sniegšanas datums un laiks, derīguma termiņš ir viens gads no līguma noslēgšanas dienas.
 8. Ja Paziņojums nepienāk Klienta e-pastā 24 stundu laikā, Klientam ir jāvēršas pie Sabiedrības pēc palīdzības – rakstot noma@usmasmeki.lv, vai zvanot – 29166276 .
 9. Klienta fiziskās personas tiesības ir noteiktas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, ja sniegtais Pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem. Pēc Klienta ierašanas AK  “Usmas Meķi”, Klients ievēro  AK noteikumus un pats pārliecinās par līguma izpildes pareizību, kā arī pats vēršas pie AK apkalpojoša personāla, ja AK līgumu neizpilda pareizi.
 10. Drošības nauda par apmaksātu un neizmantotu Pakalpojumu var tikt atgriezta, ja: 1) Tiešais pakalpojuma sniedzējs vietu trūkuma dēļ nevar sniegt Pakalpojumu, 2) Tiešais pakalpojuma sniedzējs maina Pakalpojuma būtiskos nosacījumus.
 11. Visos gadījumos, ja Klientam nepieciešama Pakalpojuma noteikumu maiņa (datums, pakalpojuma saturs u.c.), izmaiņas var notikt tikai atbilstoši Tiešā pakalpojuma sniedzēja noteikumiem un iespējām.
 12. Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Sabiedrības Privātuma politiku: https://www.usmasmeki.lv/noteikumi-un-privatuma-politika/
 13. Digitālā satura un tā izmantošanas īpašības notiek saskaņā ar Sabiedrības Sīkdatņu politiku: https://www.usmasmeki.lv/noteikumi-un-privatuma-politika/ 
 14. Jebkurš strīds starp Klientu un Tiešo pakalpojuma sniedzēju, risināms pārrunu ceļā. Klientam fiziskai personai ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā.
 15. Ja Klients ir iegādājies Pakalpojumu interneta vietnē www.usmasmeki.lv , uzskatāms, ka Klients piekrīt šiem noteikumiem.

Privātuma politika

1. Privātuma paziņojums  ir SIA “RENDAS UPLEJAS” vispārējās Privātuma politikas noteikumi, kas izstrādāti ar mērķi sniegt informāciju par SIA “RENDAS UPLEJAS’’ veiktās klientu un sadarbības partneru personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, apjomu, aizsardzību, apstrādes un glabāšanas termiņu, personas datu ieguves avotiem, personas datu saņēmējiem, kā arī Datu subjekta tiesībām personas datu iegūšanas un apstrādes laikā.

2. Privātuma Paziņojumā (turpmāk – Paziņojumā) ir aprakstīts un tiek sniegta informācija fiziskajām identificējamām personām (turpmāk – Datu subjekts) kā Pārzinis apstrādā Datu subjekta personas datus, ja tie ir izlēmuši apmeklēt Pārziņa uzturēto mājas lapu usmasmeki.lv, sazināties ar Pārzini, izmantojot norādītos tālruņus vai citas tiešsaistes formas (e-pasts, tālr.) vai ir apmeklējuši Pārziņa telpas.

3. Šajā Paziņojumā Pārzinis ir aprakstījis pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargātas datu subjekta intereses un brīvības, vienlaicīgi nodrošinot, ka to dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un datu subjektam pārredzamā veidā.

4. Paziņojums ir attiecināms uz fizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskā persona sniedz personas datus (ienākot teritorijā un/vai telpās, telefoniski, mutvārdos, u.tml.) un kādās Pārziņa sistēmās (video, audio, web u.tml.) tie tiek apstrādāti.

5. SIA “RENDAS UPLEJAS” personas datu apstrādei piemērojamie tiesību akti:

    5.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR);

    5.2. Latvijas Republikas Civillikums;

    5.3. Latvijas Republikas Komerclikums;

    5.4. Latvijas Republikas likums “Par grāmatvedību”;

    5.5. Latvijas Republikas likums “Par nodokļiem un nodevām”;

    5.6. Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumi Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”.

 

Informācija par pārzini

6. Pārzinis ir SIA “RENDAS UPLEJAS”: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RENDAS UPLEJAS”, vienotās reģistrācijas Nr. 41201006267, juridiskā adrese: Kuldīgas nov., Rendas pag., “Uplejas”, LV-3319, tālrunis: +371 29166276, elektroniskā pasta adrese: info@usmasmeki.lv

7. Jautājumos, kas saistīti ar SIA “RENDAS UPLEJAS” veikto Personas datu apstrādi, vērsties pie SIA “RENDAS UPLEJAS” atbildīgās personas personas datu apstrādes jautājumos izmantojot elektronisko pasta adresi:info@usmasmeki.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju, datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu.

 

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats

8. Pakalpojuma nodrošināšanai un līguma izpildei, lai SIA “RENDAS UPLEJAS” veiktu savu komercdarbību un sniegtu Pircējiem to pieprasītos pakalpojumus SIA “RENDAS UPLEJAS” tīmekļa vietnē – veikt naktsmītņu un citu saistīto pakalpojumu rezervācijas un apmaksu, tādējādi nodrošinot pienācīgu līgumsaistību izpildi;

9. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma Paysera, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Paysera.

10. Saskaņā ar datu subjekta, proti, klientu vai sadarbības partneru piekrišanu, lai SIA “RENDAS UPLEJAS” varētu īstenot potenciālajiem klientiem saistošu e-pasta saturu mārketinga un komerciāliem nolūkiem, tādējādi veicinot uzņēmuma attīstību un izaugsmi. Datu subjekts jeburā brīdī ir tiesīgs atsaukt savu piekrišanu un lūgt pārtraukt uz piekrišanas pamata sniegto personas datu apstrādi.

11. SIA “RENDAS UPLEJAS” leģitīmo interešu īstenošanai, no SIA “RENDAS UPLEJAS” un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām, noslēgtā līguma vai likuma izrietošas leģitīmās intereses, tajā skaitā:

    11.1 informatīvo materiālu nosūtīšanu uz esošo klientu e-pasta adresēm. E-pastos izsūtām svarīgu informāciju par tirdzniecības akcijām un jaunumiem, kas var būt interesējoša un noderīga mūsu esošajiem klientiem. Izmantotie personas dati:

        11.1.1. E-pasts;

        11.1.2. Vārds;

        11.1.3. Uzvārds;

        11.1.4. Uzņēmuma nosaukums;

        11.1.5. Adrese;

    11.2. nodrošināt un uzlabot klienta pieprasītā pakalpojuma un tā izpildes procesa kvalitāti, kā arī nodrošināt SIA “RENDAS UPLEJAS” darbības un iekšējās pārvaldības kvalitātes kontroli;

    11.3. balstoties uz klientu dalību SIA “RENDAS UPLEJAS” rīkotajās akcijās iegūtajiem datiem, izmantotajām priekšrocībām un apmeklētajiem pasākumiem, veikt datu profilēšanu, lai sniegtu klientiem atbilstošāko informāciju par pakalpojumu un produktu kategorijām;

    11.4. vērsties valsts pārvaldes, operatīvās darbības un tiesu iestēdēs, SIA “RENDAS UPLEJAS” tiesisko interešu aizsardzībai.

    11.5. īstenojot SIA “RENDAS UPLEJAS” leģitīmās intereses, pirms personas datu apstrāde tiek uzsākta, tiek izvērtētas SIA “RENDAS UPLEJAS” intereses attiecībā pret klienta tiesībām tā, lai SIA “RENDAS UPLEJAS” komerciāla rakstura leģitīmās intereses nebūtu pretrunā ar klienta interesēm un brīvībām. Datu subjekts jebkurā brīdī ir tiesīgs lūgt šādi pamatotu datu apstrādi pārtraukt.

 

Datu subjekta tiesības un piekļuve saviem personas datiem

12. Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem sazinoties ar pārzini, izmantojot datu pārziņa norādīto kontaktinformāciju, kā arī pieprasīt to labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret savu personas datu turpmāku apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu un iesniegt sūdzību pārzinim vai personas datu apstrādes un aizsardzības uzraudzības iestādei, kas attiecīgajā situācijā ir Latvijas Republikas Datu valsts inspekcija (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, Latvija, elektroniskā pasta adrese:info@dvi.gov.lv).

13. Ņemot vērā apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un nopietnības pakāpes riskus attiecībā uz fizisku personu tiesībām un brīvībām, kurus rada apstrāde, SIA “RENDAS UPLEJAS” gan apstrādes līdzekļu noteikšanā, gan pašas apstrādes laikā īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir paredzēti, lai efektīvi īstenotu datu aizsardzības principus, piemēram, datu minimizēšanu, un lai apstrādē integrētu vajadzīgās garantijas nolūkā izpildīt likuma prasības un aizsargāt datu subjektu tiesības.

14. Dodot savu piekrišanu, datu subjektu personas dati tiks apstrādāti līdz piekrišanas atsaukšanai, vienlaicīgi, SIA “RENDAS UPLEJAS” saglabā tiesības jebkurā mirklī dzēst datus, ja tās ieskatā nav iespējams sasniegt datu apstrādes mērķi un attiecīgie dati nav nepieciešami cita nolūka sasniegšanai, kur tā sasniegšanai ir cits tiesiskais pamats. Šajā gadījumā Jūs kā datu subjekts tiksiet par to informēts atsevišķi, izmantojot Jūsu norādīto kontaktinformāciju.

15. SIA “RENDAS UPLEJAS” īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka pēc noklusējuma tiek apstrādāti tikai tādi personas dati, kas ir nepieciešami konkrētajam apstrādes nolūkam. Minētais pienākums attiecas uz personas datu apjomu, to apstrādes pakāpi, glabāšanas ilgumu un to pieejamību. Ar šādiem pasākumiem nodrošinām, ka pēc noklusējuma personas datus bez personas līdzdalības vai likumos nenoteiktos gadījumos nedara pieejamus trešajām personām.

Sīkdatnes

Sīkdatnes (cookies) ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, un paredzēta mājas lapas darbības un funkcionalitātes nodrošināšanai un lietotāja pieredzes uzlabošanai.

Mājas lapā izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • Lietotāja sesiju pārvaldībai;
 • Mājas lapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
 • Iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku, u.c.;
 • Uzlabotu vietnes darbības efektivitāti un lietotāju pieredzi.

Mājas lapā var tikt izmantotas trešo pušu sīkdatnes, piemēram, Google Analytics u.c., kam ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

Lietotājam apmeklējot vietni, tiek dota iespēja piekrist sīkdatņu izmantošanai vai noraidīt to. Lietotājs var dzēst visas sīkdatnes, kas jau iepriekš ir tikušas saglabātas lietotāja datora pārlūkprogrammā, taču var rasties situācijas, ka apmeklējot vietni, tās funcionalitāte nav pilnīga. Vairāk informācija pieejama https://www.youronlinechoices.com/lv